Ve Zlíně proběhla konference "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií"

Dne 7. června 2016 se konala ve Zlíně jednodenní konference na téma „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií“, jejímž pořadatelem byla Observatoř venkova, z. s. Akce byla finančně podpořena v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.
Cílem konference bylo informovat cílovou skupinu o možných inovacích na venkově, představit příklady dobré praxe a také účastníky seznámit s možnostmi podpory z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Konference se nejvíce zúčastnili starostové obcí a zástupci MAS, dále pak to byly zástupci firem, neziskových organizací a další.
Program konference sestával z řady přednášek a diskuzí nad nastíněným tématem. Příspěvky přednášejících se týkaly zejména možností inovací na venkově a v komunálních službách obcí, inovativního pojetí Sdružení místních samospráv , kde cílem SMS je mimo jiné usměrňování klíčových legislativních návrhů s přímým dopadem na samosprávy. Dále přednášející představili decentrální čištění odpadních vod na venkově, inovativní ekologický způsob využití různých druhů organických hmot, možnosti osvětlení na venkově a financování veřejného osvětlení a v neposlední řadě rovněž systémy pro varování a vyrozumění obyvatelstva, kdy se přednášející zaobíral např. protipovodňovými opatřeními či obecními rozhlasy.
Konference také nabídla účastníkům představení dotačních titulů s důrazem na úskalí se získáváním dotací a nabídla i diskuzi se zástupcem inovačních brokerů EIP.
Všechny přednášky byly doplněny názornými ukázkami a příklady z praxe a to i ze zahraničí.
Připravená akce byla přítomnými vyhodnocena jako velmi zajímavá a ze strany většiny účastníků bylo konstatováno, že si z dnešního dne odnesou mnoho nových informací a doporučení.