Poradenství

 1. Observatoř venkova pomáhá při realizaci dotačního managementu pro programy EU, nadnárodní i dotační programy tuzemské
 2. Disponuje týmem, složeným ze specialistů na jednotlivé činnosti dotačního managementu (projektoví manažeři, obchodní manažeři, administrátoři projektů, právní odborníci pro organizaci výběrových řízení, specialisté na inženýrskou činnost)
 3. Klade důraz na neformální přístup a komplexnost služeb
 4. Observatoř venkova má propracovaný systém péče o projekty partnerů, vlastní informační systém
 5. Observatoř venkova může omoci při realizaci veškerých dotací jak z národních tak z EU a nadnárodních zdrojů
 6. Kromě zprostředkování komplexního zajištění dotačního projektu nabízí Observatoř zajištění dílčích částí projektu (zpracování pouze žádosti o dotaci, tendry na dodavatele, bankovní úvěr a technický dozor, administraci projektu, poradenství, profil zadavatele veřejné zakázky a pod.)

 

Služby Observatoře venkova

  • Nalezení optimálního dotačního titulu pro záměr žadatele
  • Informování o nových výzvách
  • Nalezení nejvhodnějšího řešení projektu, včetně posouzení případného inovativního přístupu k řešení projektu
  • Zpracování a podání žádosti o finanční podporu do všech typů programů
  • Zpracování odborné studie proveditelnosti nebo posudků (u některých typů projektů)
  • Návrh optimální formy výběrového řízení pro všechny typy subjektů
  • Vytvoření a vedení profilu zadavatele (vlastní systém profilu zadavatele)
  • Organizace výběrového řízení na dodavatele nebo zhotovitele stavby, na bankovní úvěr a na technický dozor investora (TDI)
  • Operativní poradenství, analýzy a zpracování příslušných stanovisek
  • Kompletní administrace projektu
  • Asistence při podpisu smluv s poskytovatelem dotace i dodavateli
  • Projektové zprávy projektu (průběžné, závěrečná)
 • Inženýrská činnost ve výstavbě a komplexní technické poradenství.

  Služby pro obce a firmy

  • Zpracování technických projektů a komplexních studií
  • Kontrola a vypracování rozpočtů investičních akcí
  • Technický dozor investora
  • Odborné posudky s vazbou na programy
   a. EIA – hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
   b. Ocenění nemovitosti/pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb.
   c. Energetický audit nebo energetická koncepce
   d. Průkaz energetické náročnosti budovy
   e. Energetický štítek obálky budovy
   f. Studie proveditelnosti
   g. Rozptylová studie

  a další...

  Služby pro zhotovitele

  • Kontrola a vypracování rozpočtů investičních akcí
  • Zpracování nabídek do veřejných výběrových řízení a další.
 • Služby advokátní kanceláře, poradenství v oblasti českého právního řádu, zastupování před soudy a úřady, zpracování všech druhů obchodních smluv a další činnosti.

  Jedná se o všeobecnou praxi, pro obce a firmy zejména:

  • obchodní právo
  • obchodní společnosti, družstva
  • zastupování v řízení před soudy a správními orgány
  • veřejné zakázky
  • vymáhání pohledávek
  • převody nemovitostí, zástavy
  • výkon rozhodnutí, exekuce
  • insolvenční, správní, stavební a občanské právo
  • právo v oblasti životního prostředí
  • o.p.s., nadace, spolky

Programy

  1. Operační program Životní prostředí
  2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  3. Operační program Doprava
  4. Operační program Zaměstnanost
  5. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  6. Operační program Praha - Pól růstu
  7. Integrovaný regionální operační program
  8. Program rozvoje venkova
  9. Operační program Rybářství
  10. Operační program Technická pomoc - je určen pouze pro administrativní kapacity tzn. úřady implementující EU Fondy
  1. Interreg V-A Česká republika – Polsko
  2. Interreg V-A Slovensko- Česká republika
  3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika
  4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
  5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020
  1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
  2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE
  3. Program nadnárodní spolupráce Interreg EUROPE
  4. Program Mezinárodní spolupráce ESPON 2020
  5. Program mezinárodní spolupráce INTERACT
 • LIFE, COSME atd.